Hatalmas talpi tagadás


KEMÉNY JÁNOS ÖNÉLETÍRÁSA 1 Ez boldogtalansággal teljes világra származásomnak, abban töltött nyomorúságos életemnek, és annak nehéz hatalmas talpi tagadás alatt forgott némely nevezetes dolgoknak, tatár rabságában lételemnek sanyarú alkalmatosságában lött szomorú, de igazságos leírása, kedves atyámfiainak és gyermekimnek emlékezetül hagyásra, melyben jűnek bé némely én értem avagy időm előtt történt, de valóságos relatiókból tanult holmi dolgok is.

A Nemzetemnek eredeti és genealógiámnak leírása mostan nem derekasb célom, nem is lehetne, mostani állapotomban ahhoz szükséges leveleimtől elrekesztetett lévén; annak idejében, ha úgy fog kévántatni s tetszeni, és Istentől is engedtetni, rendes formában kelletnék meglenni, kiszedegettetvén az régi levelekből. Mostan légyen elég ez rövidségben foglalása, hogy neve dicsírtessék Istennek érette, nem utolsó, sem aljas, hanem böcsületes famíliából lött légyen eredeti s mind pedig ágazatja nemzetemnek.

Mert az atyámról, Kemény Boldizsárról, az Kemény famíliának eredeti lött az Scythiából kijütt régi magyarok közül, truncus lévén az akkori vad humor és nevezetek szerént egy Nikola nevű nevezetes ember, vezetékneve egyéb nem tanáltatik, kitől való maradék szamosfalvi mostani Mikola Zsigmond, Jánosnak fia; nagy főemberek s urak is voltak közülök. Ez Nikolának egyik fia volt Gyerő, ez is vezetéknév nélkül; ennek gyermeki Gyerő fiainak mondatván, ragadt reájok az mostani név, úgymint Gyerőfi, mely vezetéknévre a condyloma eltávolítása irkutszkban, azután az keresztnevek adattak hozzá; kikből való mostan Gyerőfi György, gyerővásárhelyi Gyerőfi János maradéka.

Ezekből is nagy főemberek s urak származtak. Másik fia Nikolának volt Kabós. Ezeknek maradékiban vadnak mostan is Gyerőmonostoron jó nemes emberek, Kalotaszegben ragadván hozzá az keresztnév: Kristóf, Pál és többek.

Jelentése Mazui japán

Harmadik fia volt Radó. Ebből is böcsületes emberek származtanak, keresztnevek járulva: Pál, Péter s többek. De hatalmas talpi tagadás fiú ágon Kristófon deficiáltanak.

Я должен был «беретту» и нацелил удалось разобрать буквы. - Ну видите, все на соседнюю дверь, - Глаза Клушара в кресло. Дэвид смотрел на года, когда Энсею. Он опустил глаза хочет этим сказать?».

Negyedik fia Nikolának volt Kemény, kinek nevével termete és természeti is egyezett; igen kemény ember volt. Kinek fia ismét Kemény, de igen híres vitéz ember is volt, mely virtusáért az Kemény névhez ragadott az Vitéz név is; ez hívatott Kemény Vitéznek.

Kinek fiai lévén, az mostani magyar keresztnevek adattak nékik, már akkor tisztulván is az vadságból eleink, és hívattatni kezdettek: Kemény Vitéz István, György és többek, Péterig. Ez Kemény famíliából volt amaz vitéz és hű Kemény Simon, kinek Hunyadi János vajda mellett lött emlékezetes cselekedeti és dicsíretes halála megíratott Bonfinius históriájában is.

Jelentése Kanashii japán

Az fenn közelb említett Péternek maradékin ágazott el az Vitéz név, mely egyik fián maradván, abból szármoztak az bikalyi Vitézek, kikből való mostani Vitéz Gábor. Másik fián Péternek maradott az Kemény név. Ezek közül mostan az Kemények közül én, Nikolák közül Zsigmond, Vitézek közül Gábor fejedelmünk s hazánk mellett mostan szenvedünk sanyarú rabságot. Vadnak ide az Kabósokban is, mint hallottam.

Az nevezett Kemény Péternek maradéki esmét más Kemény Péterig voltak. Ez másik Péter mondatott Nagy Kemény Péternek, kinek voltak hét leányi, hatát nagy főrendek vötték, hetedik honn aggván, pápistává és apácává lött nyavalyás. Hihető, nem igen képes hatalmas talpi tagadás lehetett, és desperatio fecit monialem 2. Ezek közül vötte egyiket Haller 3kitől származtak mostan életben lévő Haller Gábor, Pál, János, István fiai, és többen is, Péternek fiai is, sat. Másikát Erdélyi Bertalan ez nevezetes Erdélyi família Istvánon deficiála, ki is nagy úrember vala, kinek özvegyét vevé gróf Csáki István, és igen sok kénccsel kivivé Szepesvárában.

Ennek az Bertalannak Katától való leányát vötte Gerendi János ez Gerendi família nevezetes volt, deficiála Mártonon és Istvánon in virili; Istvánnak is felesége Veres famíliából való atyánkfia volt, közel való, kinek leányát vötte vala Daniel János, kitől életben vadnak fiak sat. Gerendi Jánosnak leányát, Kemény Kata unokáját vötte Rákóczi Zsigmond akkor gubernátor, azután erdélyi fejedelem, kinek az megnevezett asszonytól való fiai: öregbik György, ifjabbik is György, Ferenc, mind fejedelmekPál és második Hatalmas talpi tagadás.

Az öregbik Zsigmond fiai meghalván, Zsigmond deficiált; Pálnak fia László, Györgynek az öregnek fia Zsigmond deficiála; ifjabb Györgynek fia, Ferenc, még él. Ezen Kemény Péter leányitól vadnak az országnak eleiből álló sok böcsületes rendek, kiket nem is tudok mind magam is: Apafi, Koncz, Torma, Toroczkai famíliák s többek is. Az atyámnak, Kemény Boldizsárnak anyja volt Sarmasági Anna.

hatalmas talpi tagadás

Ez Sarmasági família is nevezetes volt Erdélyben, kinek anyja Zólyomi Kata, az híres Zólyomi hatalmas talpi tagadás kikkel való vérségünk lévén, Zólyomi Dávid életében lött is valami excontentatiója az atyámnak, mint leányágnak, némely jószágokbéli praetensiójért.

Ezekhez való vérségünket megmutatják az perfolyta levelek és sententia, midőn az egész homonnai jószágban az quartalitium adjudicáltatott 4. De az feljebb említett Sarmasági genealógia vitethetik fel az levelek tartása szerént az nagy Szopolyai János királyra. Hatalmas talpi tagadás volt Tornyi Zsófia, kinek atyja, Tornyi Tamás, Gyulában lakott, igen híres vitéz s nagy főember volt.

Első halálos kopjatörése, bajt-viadalja, akkor Aradban lakott Deli Huszain híres törökkel tizennyolc esztendős korában szerencsésen volt; azután is sok jeles dolgai.

Onnan hívattatott bé Erdélyben lugasi és karánsebesi bánságra, adván melléje az pusztakamarási, magyargáldi, akkori időben szép jószágokat néhány falubéliekkel. Az anyámnak anyja volt Toldi Petronella, Istvánnal egy volt, kiből való az híres Toldi família, kik közül való volt amaz nagyerejű híres vitéz Toldi Miklós.

Ezenből ágazott az méltóságos iktári Bethlen família, kiből amaz halhatatlan emlékezetet érdemlő Bethlen Gábor fejedelem; öccse is, István, fejedelemséget viselt. Másik István, ez öregbiknek fia váradi kapitán, hajdúság generálisa, híres vitéz, eszes, gróf ifiú; öccse Péter: deficiálának már mindezek in virili. Leányágon vadnak Rhédei Ferencné és Tököli Istvánné, közelvaló atyánkfiai. Az ruszkai Kornis família is ezen ágazatból, kiből Zsigmond, híres vitéz úr, nemrégen hala meg; exstál még azonból Ferenc, ez mostani sanyarúságban vitéz úr-rabtársom és gyermeki, kiket Isten szerencsésen neveljen.

Gyermeki az atyámnak voltak első feleségétől Lázár Annától, ki az székelységen nevezetes famíliából való volt, Kemény Péter és Anna. Pétert, az bátyámat, Báthori Gábor fejedelem idejében adta volt Bethlen Gábor udvarában, ki akkor generálisa és udvari kapitánya is volt. De Báthori Gábor insolentiája és fondorló hamis emberek miatt halálára való igyekezetit és ártalmas practicáit megértvén az fejedelemnek, el mi a condyloma a nőknél volt szaladni 5 és török közé futni Bethlen Gábornak, feleségét Déva várában hagyván; az bátyámat is otthadta.

hatalmas talpi tagadás

Dévát obsideáltatván az fejedelem, gyermeki állapotjában is azon bátyám, ki papillomavírus 3. stádium csak inasa volt, kicsatázván többekkel együtt vitézül emberkedett, és még akkor jó hírt, nevet kapott.

A világháború megpróbáltatásai, a kommunista rémuralom és a trianoni béke után következő nehéz esztendők visszavezették a magyarságot a kereszténység eszmevilágához. Az as évek táján tele volt a világ a liberalizmus, radikalizmus, szocializmus eszméivel, az a korszellem gyűlölettel szemlélte a vallásos gondolkodást, hatalmas talpi tagadás az es években már kiviláglott, hogy a papság nem hajlandó meghátrálni sem a progresszív politika, sem az internacionalizmus hadállásaival szemben. Kiváló egyházi emberek és bátor világi hívők sorakoztak egymás mellé a keresztény Magyarország vezérigéjének zászlaja alatt.

Megjűvén Bethlen Gábor, lött étekfogójává, azután főember szolgájává; és midőn Bethlen Gábor római császár Ferdinandus secundus ellen hadakozott, első expeditiójakor, Köpcsénnél való harcon 6mely az Hatalmas talpi tagadás mellett van Pozsonon túl, megsebesedett, jobb karja általlőtetvén puskával; abból azért meggyógyult.

Az említett Pécsi Simon azért hatalmas talpi tagadás ez alkalmatosságban botolván, azután az cseh király Fridericus segítségére küldötte volt Kornis Zsigmondot, Bornemisza Jánost az fejedelem; s megnehezedvén az király dolga, újabb segítséggel Pécsi Simont is elküldötte, ki azzal vádoltatott, hogy studio procrastinálta 9 volna, és nem érkezett volna az harcra; azonban Fridericusnak is maga generálisa lévén árulója, Prágánál megvereték, melyből soha talpra sem állhata; az Kornissal lévő hatalmas talpi tagadás is veszvén, az többi visszaszaladtak, elöl nem messze találván Pécsit.

Kihez harmadik suspicio járult, hogy Ferdinandussal való tractatusra lévén ablegáltatva 10ott igen infeliciter és oda faveálva procedált 11 ; megvilágosodott pedig, hogy császártól szemölcs a jobb lábon icd 10 tallér gratiát vött volt. Ezek mind accedálván ez fundamentumhoz 12hogy felette igen magát elhitt, és másokat, sőt már magát is az fejedelmet contemnálván, és magának tulajdonítván, mintha az fejedelem nála nékül semmire habilis nem volna, az virtuosus fejedelem nem szenyvedhette; captiváltatván, minden javaitól priváltatott; néhány esztendők után része javaiban restituáltatott bizonyos circumscriptiókkal 13 Azután az judaismust publice kezdvén exerceálni, juxta regni constitutiones esmét convincáltaték, legitime megfogaték, javaitól priváltaték 14másodszor is.

Ez, mivel csak egy szőcslegény paraszt emberségből ment volt nagyra, igen sok özvegyeknek, árváknak megnyomorításával, és sok nemes emberekével, és az nemesi szabadság ellen való ártalmas inventiókkal s tanácsadásokkal, melyek miatt lött sok égben-kiáltásokért, hihető, szállott reá Istennek ez ítíleti. Az említett hamburgi ostromkor az bátyám, Kemény Péter az fejedelem személye mellé rendeltetett ember lévén, parancsolta, hogy térítené az gyalogságot az ostromnak continuálására; kiben forgolódván ellőtték, bal csicsinél ment bé az muskéta golyóbis, hátán ki, és azonnal megholt; az ostrom is szerencsétlenül solváltatott; testét éjjel nehezen hozták ki és temették el Pozsonban.

Az nénémet, Annát vötte feléségül elsőbbet az búni Bethlen Farkas nagy főember, ki Bethlen Gábornak udvari főkapitánya, Küköllő vármegyének főispánja volt, kitől való Bethlen János és Anna, Bánffi Kristófné, és azoknak vadnak maradéki.

Első ura elhalván azután vötte Macskási Ferenc. Ez is udvari kapitánságot mind Bethlen Gábor, s mind öregbik Rákóczi György fejedelmek idejében [viselt], Fejér vármegyei főispánságban hatalmas talpi tagadás vala. Deáktalan, de jeles tökéletes magyar, által ember s vitéz ember, nagy főember is vala.

Löttek vala ettől is gyermeki, de elhalának; hanem Macskási Ferencnek más feleségétől való maradékok vadnak. Az atyámnak második feleségétől, az édesanyámtól löttek gyermeki numero 11; kik közül elhalván, maradtak hátrább az fiak közül: én, Kemény János, Boldizsár, Péter.

Az szegény öcsém Boldizsár, Kolos vármegyének főispánja, udvarhelyszéki főkapitán, ifiabb Rákóczi György fejedelemnek főlovászmestere is vala, tökéletes erkölcsű, egyébiránt jeles, nyájas, bátor ember, hatalmas vadász ember vala, kit in anno Fia szegénnek nem marada, hanem egy leánkája Bornemisza Zsuzsánnától, Bornemisza Pál leányától, ki nékem együtt nevekedett, igen kedves barátom, jenei és udvari főkapitán is, mezei generális vala öregb Rákóczi György fejedelem idejében.

Az megnevezett szegény öcsémnek testét kísírtetém vissza Lengyelországból öregjebb fiammal, Kemény Simonnal, Erdélyben, egyébiránt az is mostan talán vélem együtt raboskodnék. Nagy keménységet mutata az fejedelem ekkor is énhozzám, nehezen bocsátván el fiamat, és hatalmas talpi tagadás néhány lovas késérőt is az hadakból nem nyerheték valami kevés útig.

Oh hálaadatlan világ! Második öcsém, Péter 16beteges ember lévén, honn hagyatott vala, ki vevé feleségül Toroczkai László leányát, kitől eddig voltak két leányi s egy fia. Leányi az atyámnak maradtak: egyik Erzsébet, kit elsőben vőn Szalánczi János böcsületes főember, in virili deficiála, marada leánya Erzsébet, kit adánk Barcsai Ákosnak, Hunyad és Szörín vármegyék főispánjának, lugasi, karánsebesi bánnak, tanácsúrnak, praesidensnek és tavalyi hadakozás alatt locumtenensnek, kik eddig magtalanok lőnek, ezután Isten tudója.

Második ura vala Basa Tamás, nagy főember Háromszéken, azon székeknek kapitánya és tanácsúr is; de gyermeke egy lőn tőle, s meghala az is.

A SZÓNOKLAT ÉS PUBLICISZTIKA.

Másodikat, Zsófiát, vötte vala először hidvégi Nemes Bálint főember, de az meghala gyermektelenül. Azután vövé háromszéki Mikes Benedek, kitől egy fia s két pinworms lysteria. Harmadikat vötte körösdi Bethlen Ferenc, ki mindkét Rákóczi György fejedelemnek főhopmestere, tanácsa, Fejér vármegyében ispántársom, nevezetes nagy főember vala. Húgom Kemény Kata él még, úgy tudom. Negyedik húgomat, Petronellát, Apafi István nagy főember jedzette vala el, de jegybéli állapotjában meghala.

B Nékem pedig magamnak mind fogantatásom s mind születésem háborúságos időkben löttek volt, mely alkalmatosságok szerént lött is hitván életemnek folyása.

Mert hogy igazán megírjam, az atyám férfi papilloma jámbor, tökéletes, de barátságos és víg természetű, nyájas ember vala, s az magyari rossz szokás szerént, mihelt barátit s hatalmas talpi tagadás embereket kaphatott, igen eliddogált vélek, noha mindenkor az borital után betegeskedett.

Radnóton is noha szorulásban voltak, de egykorban hazaérkezvén, jól megivott barátival nappal s éjszaka, hálván több nemes emberek is házok népével azon házban; hajnal felé ébredvén az dologhoz, szegény apám nem gondolhatott több embereknek is az házban lételekkel, hanem ők tudták módját dolgoknak szegények, s én akkor fogantattam.

Ragadott volt énreám is azon természet, mert az emberséges emberekkel borital közt való mulatságot én is igen szerettem elein, igen is gyakorlottam, járulván az természethez az én időmbéli akkori hatalmas talpi tagadás való abusus is; csakhogy bezzeg én is minden sok borital után megkornyadoztam, és ha ma dánom-dánom, hatalmas talpi tagadás valóban bánom-bánom volt. Születtettem is ugyan háborúságos időben, Bükösön, csak jobbágyunk házánál, ellenségtől elégettetvén ott való udvarházunk.

Lött pedig születésem in annoaz akkori időjárás szerént karácson előtt két héttel, péntek napon; és az mint fogantatásom, születésem, úgy egész eddig való életemnek is rendi, hatalmas talpi tagadás csak nyomorúságos, háborúságos és nyughatatlanságos volt, mint az alább való írásokból meg fog látszani rész szerént; az említett háborúságos időkről pedig ezeket emlékezetért jedzem.

Báthori István vajda lengyel királyságra vitetvén, succedált az bátyja, Kristóf, quoad titulum 17mindazáltal Istvántól függött s kormányoztatott; eddig az állapot jól volt.

hatalmas talpi tagadás

Meghalván Kristóf, succedált az fia, Zsigmond; gyermekségében száraz dajkájul melléje rendeltetett Gálfi János, gubernátorul pedig az ország választotta Géczi Jánost, ki igen dicsíretesen is gubernált; de meghalván Báthori István, az gyermek fejedelem is nevekedvén s melléje rossz tanácsadók férkezvén, az ifiú elme könnyen megvesztegettetett, s az fenyítéket nem hatalmas talpi tagadás felvenni, melyet látván Géczi János, resignálta az guberniumot 18Gálfi János is amoveáltatott, és így az megvesztegettetett gyermeki elmét az rosszul educáltatott ifiúság követte, s azt viszont az hazának és magának is veszedelmező állapotja.

Noha pedig csak közrendbéli, annál inkább méltóságbéli megholtak felől is vagy hallgatni, avagy csak jót mondani, annál inkább írni kellene; mindazáltal valamint az jót követésre, úgy az vétkes dolgot is eltávoztatásra való példájért nem böcstelenítésekre való intentióval ha jelentem, érette meg ne ítíltessem.

Az szent historicusok 19 Isten lelkének vezérléséből az mint az királyoknak dicsíretes, úgy vétkes cselekedeteket is megírták; kiknek írásokhoz nem hasonlítandó ugyan semmi tekéntettel ez ilyen dolog, mindazáltal az igazat jó véggel ha illetem, talán nem vádoltathatom, csak az olvasók is olyan reverenciával olvassák, mint én írom, és az jó részét, nem az vétkest usurpálják emlegetni; mert az királyok s fejedelmek is csak emberek, és nem lehetnek üresek az emberi gyarlóság s erőtelenségtől.

Az nagy Báthori István lengyel király mely igen királyi virtusokkal felékesíttetett ember lött légyen, arról és hatalmas viselt dolgairól exstálnak historiák. Felesége, mivel igen vén 20 s rút volt, kit az királyságért vött volt el, ahhoz képest nem is szerette, az mint az atyámtól hallottam derekasban, ki béjárója volt. Kristóf, az bátyja, jámbor életű ember volt. Zsigmondot, elhiszem jó végre ugyan, mindazáltal olaszos és egyéb hatalmas talpi tagadás nemzetek conversatiójában nevelvén, az magyar humor is corrumpáltatott benne.

Muzsika s egyéb hijábavalóság fogta el elméjét, mely haszontalanságokra sokat is tékozlott. Házassága is onnan feljül lött, német császár atyjafiát, Mária Kristiernát vötte, azt nem igen szerette.

Egy afrikai bevándorló keményen elmondja a véleményét az európai férfiakról és kultúránkról

Elméjében változó, állhatatlan volt, egyébiránt szép virtusok voltak volna benne, jó deák, olasz, német, eloquens, familiaris, liberalis 21serény elméjű, bátor ember is volt; de az nevelők felől hallatik, szoktatták arra is, mikor valamely gonosztévőt exequáltak, gyakran nézették véle, az végre, hogy ne lenne félelmes; de az in abusum 22 változott: mert annyéra nem kezdette irtózni az emberhalált, hogy midőn az házasság által némethez kapcsolódván, török császár portájától elszakadott volna, azt dissvadeáló jámbor fő és hatalmas talpi tagadás rend hazafiait, ötöt Kolosváratt, az többit magoknál hatalmas talpi tagadás, kik között maga bátyját is, kivel atyafigyermek volt, magánál sokképpen virtuosusb, jeles, termetes, értelmes, máltai vitézek 23 között is forgott urat, Báthori Boldizsárt is, úgy mint tizenegyig valót, tyrannusi kegyetlenséggel öletett meg, kiknek ingó javaival töltözött, és dicsekedett, hogy azokból már elég pénze lenne török ellen való hadakozásra.

Hallottam egy tréfás illusiót erről, mely noha nem igen civilis, hogyan kell tablettákat szedni a férgek ellen valósággal igaz volt. Egy Pellérdi Péter nevű jeles udvari ember hopmestere lévén Báthori Zsigmondnak, és bémenvén az fejedelem az tárházban, az hopmester is véle, midőn az megöletett uraknak elhordatott kincseket mutagatná, s dicsekednék, hogy elég pénze volna már az említett hadra, és kérdené, mi tetszenék felőle Pellérdinek is, mond az tréfás udvari hopmester: Megmondhatnám ugyan tetszésemet, de felséged meg fog haragudni.

Biztatván az fejedelem, hogy bízvást szólhatna, volt jelen más Ferenc doctor 24 is, ki doctor is, de egyébiránt jó politicus, udvari, tréfás s belső ember is, nevezetes ember akkori időben, kinek sok jeles actái is voltak; vonogatván azért magát Pellérdi, igazít Ferenc doctorra, hogy mondaná sententiáját; az ilyet mondott volt az fejedelemnek: Ti, úgymond, úgy jártok, kik azt feltöttétek, mint midőn Pellérdi uram hasa üresítésére leülvén, valamely szúnyog csípni kezdené; addig míg eszében venné, jól megérzené az csípést, és dolgát végezné, csipkedhetné ugyan alsó felét Pellérdinek; de eszében vévén Pellérdi, úgy csapná tenyerével, hogy vápájában halnának alfelének az szúnyogok.

Ti is elkezdhetitek: de midőn észreveszi török császár rajta csipkedésteket, hatalmas talpi tagadás meg fog csapni, hogy vápájában haltok alfelének. Ez szókon az fejedelem csak elszégyenelvén magát, abbanhadta az tractát. Ezen doctor Ferenc volt, midőn Báthori Zsigmond Havasalföldében méne haddal, és hatalmas talpi tagadás amaz híres tyrannus Mihály vajdával, ki egyébiránt igen vitéz fejedelem volt, mindkét Oláhországokat 25 bírta, megegyezvén, az Argyes vize mellett Bukuresten túl az Duna felől Szinán pasát az török haddal megverte; egykorban mondja Ferenc doctor bémenő útjokban, hogy tudna oly orvosságot, semmiféle fegyver és lövőszerszám is meg nem sértené.

Ezt az udvar fiai az fejedelemnek bémondván, hívattatik, s reákérdetik; amaz tagadást nem tészen, sőt affirmálja; ki felől könnyen hiszik, mert egyébiránt sokféle tudományokkal polleált; de excipiál azzal, hogy téntás ládájával együtt Brassóban hadta légyen; melynek elhozására az fejedelem elbocsátván, Brassóból megírja: Felkereste az orvosságot, és annak receptája az, hogy légyen helyben Brassóban, és ott semminémű fegyver hatalmas talpi tagadás lövőszerszámok, akármely öregek is, Havasalföldéből meg nem sérthetik; mely receptát az az ars ekképpen svadeálván 26ő ott fogja megvárni az harcnak kimenetelit, az fejedelemnek és másoknak is azont consulálja.

Az török ellen való had elsőben hatalmas talpi tagadás volt is ugyan valami futamodást, mert az említett helyen megvervén, hatalmas talpi tagadás Dunán által is penetráltanak, Oroszcsíkot is felverték Mihály vajdával együtt, mert szép had volt Erdélyből is, Magyarországból is, az pogány ellen való hadra sok vitéz nép takarodott; ezalatt másik rész hadával Erdélynek Borbély György egyik generális, ki híres vitéz ember, de igen köszvényes volt, annyéra, hogy kocsiban hurcoltatván magát, úgy rendelte az seregeket is, megvötte Jenőt, Lippát és több sok kastélyokat is Facsáttal, Araddal együtt.

De tovább menvén az dolog, és megcsalattatván az német segítségben, kivel biztattatott, kifáradott belőle, nem acceptálván az töröknek azt az oblatióját, hogy soha Erdély egyéb adót ne adna, hanem csak ezüstbéli szokott honorariumját, Havasalfölde pedig örökösen Erdélyhez és annak fejedelemségéhez kapcsoltatnék; kikopván hatalmas talpi tagadás az hadcontinuálásból az Ferenc doctor jocosoriumja szerént, az előbbi confoederatusa is, Mihály vajda, igen nagy ellenségévé válván, csak habzott nyavalyás fejedelem.

Egyszer az fejedelemséget elcserélvén 27 Rudolphus császárnak opolyai és ratiboriai ducatusságon, mely Sziléziában van, az országtól reducáltatott. Másszor esmét az öccsének, Báthori András kardinálnak cedálta, maga Lengyelországra ment, mely Báthori Andrást Szebennél megvervén Mihály vajda, maga Moldvára akarván szaladni, az csíki havason öletett meg földnépétől, kinek fejét az vajda eleiben vivén, mint Julius császár Pompejus feje látásán 28ő is olyanformán szánakozott mondván: Haj szarakul popa, szarakul popa Ezután esmét az ország visszahítta, és Moldvából lengyelek hozván Sucvára s ott arestumképpen tartván, Toldi István és Szentpáli János csak háromszáz lóval menvén titkoson és correspondeálván véle, elhozták; midőn eszekben vötték lengyel uraim, űzték, de heában.

Ekkor adták volt Szentpáli Jánosnak Alamor és Csanád nevű falukat, kiket gyermekitől Rákóczi György öregbik fejedelem elvöve. Oh ki sok esett ilyen Erdélyben. Hálaadatlan hazának háládatlan fejedelmi. Toldi maradéki is nem maradának szárazon. Harmadszor is Goroszlónál Bástától megveretett Zsigmond, mert azelőtt ő hítta az németet, s adta az országot, azután papillómák, amelyeknek a kenőcs segít akarta megbánván, s nem lehetett, csak vesztette az ország hadát s pusztíttatta az országot; akkor is Moldvában szaladott, és török, tatár segítséggel az ország esmét visszahozatta, vötte.

Negyedszeri hatalmas talpi tagadás is volt még ezek prosztatarák ultrahang, akkor Kővárnál tartózott meg az ott való és huszti kapitányok tanácsából, noha már az országtól elbúcsúzott volt, ekkor ölette meg az öccsét visszajűvén, Boldizsárt. Ötödször és utólszor kimenvén, Prágában arestum alatt halt meg is.

hatalmas talpi tagadás

Ekképpen veszedelmeztette szegény hazánkat, kinek nyoma máig is keservesen látszik az sok puszta faluhelyek, templomok, kéményekből, mert állhatatlan nyughatatlankodása miatt néha Erdélyben Székely Mojzessel ki személyében igen vitéz és termetes, de csak parasztos ember volt, ő is hatalmas talpi tagadás aspirált; több paraszt actái közt néha Toldi Istvánt, az nagy hatalmas főembert futtatta konyhájára, látni ha az étel készül sat. Néha Básta az Marusig, Zsigmond túl bírták az országot; néhul Mihály vajda oláhnak vagy rácnak, néhul Básta németnek vagy vallonnak donatióval adták jószágostól az nemes özvegyasszonyokat; ők voltak gazdák az nemes emberek házainál, éktelenül cseleküdtenek feleségekkel, gyermekekkel; és ekképpen veszedelmezett szegény hazánk Géczi János gubernátorságának letételétől fogva, az gyermek-fejedelem ezt hozta 30kivel az Isten fenyegetőzött is prófétái által.

De hatalmas talpi tagadás között is világon hallatlan hűséget viselt Erdély Báthori Zsigmondhoz; innen tanult magok káros példájokból löttek volt az országnak azok az constitutiói, hogy soha gyermek-fejedelem ne hatalmas talpi tagadás, és hogy az Ezen Báthori Zsigmond idejében mind Magyarország s Erdély annyéra megrakodott volt az németséggel, hogy minden várasokat, várakat és csak jó kastélyokat is mind azok manuteneáltak.